slide-1.jpg

Kiedy zgłosić się po pomoc

   Dyżury pedagogów
w roku szkolnym 2017/2018


Elżbieta Wójcik

Poniedziałek 11.00 -14.00 ul. Krakowska
Wtorek 8.30 - 15.00 ul. Daszyńskiego
Środa  8.30 - 13.30 ul. Daszyńskiego
Czwartek 10.00 - 14.00 ul. Krakowska
Piątek 8.00 - 12.30 ul. Daszyńskiego

 
Agnieszka Leska

Poniedziałek 12.00 -15.15 ul. Daszyńskiego
Wtorek 12.00 - 15.30 ul. Krakowska
     
     
     

Aktualności


„Lekcja wychowawcza” na terenie Zakładu Karnego.


    Dwie klasy z naszej szkoły uczestniczyły w „niezwykłej '' lekcji w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. W dniu 03.10.2017r klasa 4 TET wraz z wychowawcą panią Katarzyną Zaczyk i panią pedagog Agnieszką Leską oraz 10.10.2017r klasa 3 MI z wychowawcą panem Adamem Bastą i panią Urszulą Dębską.
Podczas trzygodzinnych zajęć młodzież uczestniczyła w pogadance na temat odpowiedzialności prawnej młodzieży i konsekwencjach łamania prawa, zobaczyła cele więzienne,salę widzeń, spacerniak,kaplicę więzienną.

    Realizm tego miejsca oraz doświadczenie bycia „za kratami” powinny być przestrogą dla młodych ludzi.Działania zaplanowane przez pedagogów szkolnych na rok 2017/2018

 

 Zadania wychowawcze


• Poznawanie uczniów za pomocą ankiet, wywiadów z pedagogami z gimnazjów, rozmów  z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w internacie
• Prowadzenie zajęć integracyjnych dla klas I.
• Analizowanie ankiet poznawczych kierowanych do klas I, przeprowadzonych przez wychowawców klas
• Zebranie informacji o uczniach wymagających opieki pedagogicznej.
• Opracowanie rejestrów dotyczących uczniów z:
   - opiniami PPP,
   - orzeczeniami PPP,
   - chorobami przewlekłymi,
   - posiadającymi opiekę kuratora,
   -posiadającymi dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminów  zawodowych i maturalnych.
• Opieka nad uczniami posiadającymi opinie i orzeczenia, organizowanie    i koordynowanie     opieki psychologiczno – pedagogicznej, przygotowanie dokumentacji uczniów 
  z orzeczeniem -  IPET, karty pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
• Współpraca z wychowawcami klas, konsultowanie sytuacji poszczególnych uczniów  na podstawie kart korespondencji i bieżących rozmów
• Opieka nad uczniami, podczas wycieczki do ZK..
• Indywidualne rozmowy, spotkania z uczniami o charakterze diagnozującym problemy, wspierającym w pokonywaniu trudności, motywującym do dalszej nauki.
• Udział w lekcjach wychowawczych wybranych klas.
• Organizowanie spotkań zespołu wychowawczego.
• Współtworzenie z wychowawcami klas opinii o uczniach na potrzeby różnych instytucji
• Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych   i środowiskowych.
• Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych -rozmowy z uczniami, rodzicami
• Udzielanie wsparcia i pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, czy też posiadających trudną sytuację rodzinną.
• Udzielanie pomocy uczniom w sytuacjach łamania wobec nich prawa, zagrożonych demoralizacją czy niedostosowaniem społecznym, z rodzin patologicznych - kontakt z Sądem Rodzinnym, Terenowymi Ośrodkami Opieki Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.
• Kierowanie uczniów w razie potrzeby do odpowiednich placówek wspierających opiekę    i wychowanie.
• Udzielanie pomocy i wsparcia nauczycielom i wychowawcom w trudnościach wychowawczych z uczniami.
• Organizowanie spotkań zespołów nauczycieli uczących osoby z orzeczeniami PPP czy też mających inne trudności, w celu omówienia propozycji do pracy oraz efektów działań.
• Konsultacje z nauczycielami i wychowawcami w sprawach uczniów osiągających niskie wyniki w nauce, czy też sprawiającymi trudności wychowawcze.
• Przeprowadzanie rozmów z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
• Współpraca z rodzicami uczniów: wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań, udzielanie porad, informowanie o wynikach w nauce, frekwencji, zachowaniu.
• Podpisywanie zobowiązań, kontraktów z uczniami notorycznie opuszczającymi zajęcia szkolne, sprawiającymi trudności wychowawcze.

 

Zadania profilaktyczne

• Tworzenie narzędzi badawczych dla uczniów oraz nauczycieli, analizowanie wyników przeprowadzonych badań.
• Organizowanie spotkań zespołu wychowawczego, na którym omawia się sytuację wychowawczą szkoły oraz bieżące problemy.
• Koordynowanie działań związanych z zadaniami wynikającymi z posiadania Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Podejmowano działania wyjaśniające, interwencyjne, mediacyjne w indywidualnych sytuacjach.
• Monitorowanie za pośrednictwem kart korespondencji pedagoga z wychowawcą  sytuacje wychowawcze w każdym oddziale klasowym.
• Przeprowadzanie diagnozy zachowań ryzykownych podejmowanych przez uczniów wzbogaconą o problem uzależnienia od mass mediów za pomocą ankiety dotyczącej zachowań ryzykownych wśród młodzieży.
• Realizacja w szkole programy  „ Alkohol kradnie wolność”, w klasach pierwszych.
• Realizacja w wybranych klasach program profilaktyczny „ ARS jak dbać o miłość”
• Organizowanie spotkania uczniów klas I z przedstawicielem Policji  dotyczącym : Odpowiedzialności prawnej młodzieży” – klasy pierwsze.
• Organizowanie spotkania uczniów z kuratorem zawodowym, dotyczące realizacji obowiązku nauki w klasach pierwszych.
• Zorganizowanie spotkania uczniów z kuratorem zawodowym dotyczące cyberprzemocy, we wszystkich klasach drugich.
• Realizacja we współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej program profilaktyczny „ Z NAMI BEZPIECZNIEJ” w wybranych klasach.
• Przeprowadzenie konkursu dotyczącego uzależnień środkami psychoaktywnymi w klasach pierwszych oraz cyberprzemocy w klasach drugich.
• Zorganizowanie we współpracy z PPP spotkania dla uczniów  z psychologiem dotyczących „ Skutecznych metod uczenia się” we wszystkich klasach pierwszych.
• Zorganizowanie we współpracy z PPP spotkania dla maturzystów zajęcia dotyczące „ Stresu w sytuacji przedegzaminacyjnej”.
• Ustalenie w porozumieniu z PPP dyżuru psychologa  na terenie poradni.
• Zorganizowanie  lekcji wychowawczej w ZK w Nowym Sączu - wybrane klasy
• Zorganizowanie spotkania uczniów z przedstawicielami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, dotyczące preorientacji zawodowej -  klasy kończące szkołę, technikum i ZSZ.
• Rozpowszechnianie informacji o instytucjach wspierających rodziców i uczniów w pokonywaniu trudności wychowawczych.
• W sytuacjach wyjątkowych kierowanie uczniów do odpowiednich poradni.

 Współpraca z rodzicami


• Analiza przeprowadzonej wśród rodziców uczniów ankiety dotyczącej informacji o uczniach ( stan zdrowia, opieka prawna , opieka kuratorska, sytuacja materialna).
• Rozmowy indywidualne z rodzicami bądź w obecności uczniów, dyrektora, wicedyrektorów, wychowawców, opiekunów OHP, kuratorów, asystentów rodzin, sporządzanie notatek służbowych z zachowaniem zasady trójstronności
• Udzielanie wsparcia, porad, kierowanie do odpowiednich instytucji wspierających opiekę i wychowanie.
• Przeprowadzanie spotkań dla nauczycieli uczących oraz rodziców uczniów posiadających orzeczenia, w celu omówienia działań wspierających tych uczniów.
• Spotkanie z rodzicami ucznia, posiadającego nauczanie indywidualne
• Zorganizowano spotkanie o charakterze profilaktycznym dla rodziców uczniów klas pierwszych ze specjalistą profilaktyki uzależnień z firmy IMAGO.                                               

Pomoc materialna

• Udzielanie informacji o stypendiach.
• Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Sączu oraz gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu organizacji pomocy uczniom potrzebującym.
• Pośredniczenie w udzielaniu pomocy materialnej uczniom.       

          
Przez cały rok odbywa się współpraca z następującymi osobami i instytucjami:
• Nauczyciele i wychowawcy ZSP,
• Pielęgniarki szkolne
• Wychowawcy w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu,
• Kuratorzy  Asystenci rodzinni
• Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Starym Sączu,
• Ośrodek Pomocy Społecznej w: Starym Sączu, Łącku, Piwnicznej, Rytrze
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu,
• Powiatowe Centrum Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nowym Sączu,
• Firma IMAGO - Tomasz Kulig, Bartłomiej Waskan
• Sąd Rodzinny w Nowym Sączu,
• Zakład Karny w Nowym Sączu
• Karpacki Oddział Wspierania Straży Granicznej w Nowym Sączu,
• Ośrodek Kuratorski w Starym Sączu,
• Komendant, wychowawcy Hufca Pracy,
• Pracodawcy młodocianych uczniów pracujących
• Pedagodzy gimnazjów
• Policja,
• Ochotnicza Straż Pożarna,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 


Szanowny Rodzicu,  zgłoś się do pedagoga szkolnego gdy...


• Twoje dziecko ma problemy w nauce, odnosi szkolne niepowodzenia, nie radzi sobie z problemami szkolnymi lub rodzinnymi.
• Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka.
• Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i Twoich z nim relacjach.
• Masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami.
• Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka, pomocy w doborze działań o charakterze wychowawczym i opiekuńczym.
• Nie wiesz, do jakiego specjalisty zwrócić się ze swoim problemem wychowawczym.
• Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Niepokoi Cię fakt, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi.
• Wyjeżdżasz na dłużej zagranicę i nie wiesz, jakich procedur dopełnić.

 


Tutaj możesz szukać pomocy !

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Starym Sączu
Stary Sącz, ul. Partyzantów 15
Tel. : 18 446 13 60

Sadecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 10A
Tel. 018 449 04 90

Poradnia Profilaktyki i terapii  Uzależnień MONAR
 Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6
018 443 74 44

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Nowy Sącz, Al. Wolności 49
018 442 56 21 – Poradnia Dzieci i Młodzieży
018 4425626 – Poradnia dla Dorosłych

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 3
Tel. 018 441 35 87

Nowosądecki Młodzieży telefon Zaufania
PN. - PT. 14.00 – 18.00
Tel. 9288
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stary Sącz, ul. Bandurskiego 14B Tel. 018 446 14 35