2.jpg
01
Gru
O zagrożeniach i przestępstwach XXI wieku spotkanie z policjantem
Posted by Super User

14 grudnia odbyło się spotkanie dla  uczniów klas I TOT, I TI, II b SB z policjantem  z komisariatu w Starym Sączu – panem Szczepanem Janeckim. Lekcja poświęcona była profilaktyce przestępstw motywowanych nienawiścią.

Funkcjonariusz zapoznał uczniów z definicją tego typu przestępstw – „ to każde przestępstwo natury kryminalnej, włączając w to przestępstwa wymierzone w ludzi  i ich mienie, w wyniku którego ofiara, lokal lub inny cel przestępstwa są dobierane ze względu na ich faktyczne czy domniemane powiązanie, związek, przynależność, członkostwo lub udzielanie wsparcia grupie wyróżnionej z uwagi na określone cechy charakterystyczne i wspólne dla jej członków, takie jak faktyczna lub domniemana rasa, narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub inne podobne cechy. Do tej kategorii przestępstw należą przestępstwa popełniane ze względu na narodowość, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie i bezwyznaniowość, światopogląd czy przynależność polityczną pokrzywdzonego”.

„ Konsekwencją przemocy, o której mowa, jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Najczęstszymi motywami działania sprawców są:

- propagowanie ustroju totalitarnego,

- rasa, kolor skóry,

- pochodzenie narodowe i etniczne, oraz  wyznanie.

Działania sprawców obejmują:

- komentarze w Internecie,

- nanoszenie napisów lub symboli,

- znieważanie w kontakcie bezpośrednim,

- zniszczenie mienia,

- okrzyki, gesty, flagi lub transparenty,

- groźby,

- użycie przemocy,

- naruszenie nietykalności,

- znieważenie w środkach masowego komunikowania się,

- publikacje, artykuły,

- plakaty, ulotki.

W grupie pokrzywdzonych na terenie naszego kraju znajdują się:

- osoby rasy czarnej i mulaci,

- Arabowie,

- Ukraińcy,

- Romowie,

- Rosjanie,

- Żydzi,

- katolicy,

-muzułmanie.”

Prelekcja, która odbyła się w przedświątecznym czasie, po raz kolejny uświadomiła młodzieży  znaczenie tolerancji i szacunku wobec wszelkiej odmienności. Wykład wzbudził refleksję,  iż często nawet z pozoru niewinne zachowania wyrażające niechęć do innych mogą skutkować poważnymi konsekwencjami.