slide-2.jpg
01
Gru
Wewnątrzszkolny Konkurs wiedzy o Moskwie etap I i II
Posted by Super User

Wewnątrzszkolny Konkurs wiedzy o Moskwie – etap I i II - REGULAMIN

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
2. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do poznania kultury naszych wschodnich sąsiadów.
§2 HARMONOGRAM KONKURSU
Konkurs zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:
1. Ogłoszenie konkursu – do 10 listopada 2017 r.
2. Termin konkursu – 30 listopada 2017 r.
3. Ogłoszenie wyników konkursu – do 10 grudnia 2017 r.
5. II etap konkursu – 14 grudnia 2017 r.
6. Zakończenie konkursu  - 14 grudnia 2017 r.
§3 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
§4   ZADANIA KONKURSOWE
1. Uczeń jest zobowiązany do zapoznania się z lekturą materiałów pomocniczych przekazanych przez nauczyciela koordynatora konkursu do 10 listopada.
2. Materiały pomocnicze i teksty są w języku rosyjskim, a sam konkurs odbywa się w języku polskim.
4. Konkurs polega na wypełnieniu testu (pytania zamknięte lub otwarte na podstawie opracowanego tekstu). Konkurs trwać będzie max 45 minut.
5. Dokładną datę i godzinę, a także salę, gdzie odbywać się będzie konkurs ogłosi nauczyciel-koordynator do 20 listopada 2017 r.
6. Uczestnicy, którzy zdobędą 80% punktów, przechodzą do II etapu konkursu.
7. II etap będzie etapem ustnym, w którym uczestnicy będą odpowiadać na pytania dotyczące zabytków Moskwy i ich historii.
8. Zwycięzca zostaje wyłoniony po podliczeniu ogólnej liczby punktów (etap I i etap II).
§5 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Zgłoszenia dokonujemy poprzez potwierdzenie uczestnictwa do nauczyciela – koordynatora.
2. Nauczyciel przekazuje uczestnikom materiały pomocnicze.
3. Uczestnictwo w konkursie jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu.
§6 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z powołanych przez szkołę
osób: nauczyciel-koordynator, drugi nauczyciel języka obcego, Dyrekcja.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 grudnia.
3. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się 14 grudnia.
O terminie i miejscu wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani
za pośrednictwem nauczycieli języków obcych.
4. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
§7 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Nagrodą  główną w konkursie są  nagrody rzeczowe, oceny z przedmiotu, dyplomy.
2. W konkursie zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla uczestników..
3. Wszyscy uczestnicy konkursu, których prace spełniły wymogi regulaminowe, otrzymają dyplomy
uczestnictwa.
4. Nagrody zostaną wręczone podczas oficjalnego ogłoszenia wyników.
5. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
6. W przypadku rezygnacji zwycięzcy konkursu z nagrody rzeczowej nagrodę otrzymuje następny
w kolejności uczestnik, który otrzymał największą liczbę punktów.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs ma charakter jednorazowy i odbywa się w okresie od listopada do grudnia.
3. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmiennego niż
przedstawiony powyżej podziału nagród.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac, które zawierają treści
obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z polskim prawem.
6. Wszelkie pytania odnośnie konkursu należy kierować bezpośrednio do organizatora. Nauczyciel języka rosyjskiego mgr Anna Pych.